වසර දෙදහස් පන්සියයකටත් එහා ගිය ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලබන ලාංකිකයන්ගේ විද්‍යාත්මක ඥනය ලොවටම හෙළිකරන නෂ්ටාවශේෂයන් තවමත් ශේෂව පැවතීම අප ලද භාග්‍යයකි. එසේම මෙම නෂ්ටාවශේෂයන් තුළින් ලාංකිකයන්ගේ අනන්‍යතාවද ප්‍රකට කරවන බව අමතක කළ නොහැකිය.

සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ආරණ්‍ය සේනාසනයන් හී ලිපිනය සහ දුරකතන අංකඅමා ශාන්ති තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පැල්වාඩිය, රත්නපුරය. 0452229458 / 0776490489
ගල්පියුම ආරණ්‍ය සේනාසනය, කහටගොල්ලෑව,කැබිතිගොල්ලෑව. 0726040247
/0723765473
යහන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, උස්සාන,දේවහුව 0726312901
දෙමටගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙමටවැව,හොරොව්පතාන. 0255785990
නන්දිමිත්‍ර ආරණ්‍ය සෙනසුනය, දියතිත්තවැව,පරංගියාවාඩිය,හොරොව්පතාන. 0254907778
/0775580995
වෙහෙරකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වාහල්කඩ, ඩී6,කැබිතිගොල්ලෑව. 0726600198
ගලපිටගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඊතල්විද්දවැව,කැබිතිගොල්ලෑව. 0724146535
ශ්‍රි සුගත නාගගිරි ලෙන ආරණ්‍යය, අඩුකැටියාව,පරසන්ගස්වැව,අනුරාධපුරය.
ශ්‍රි සාරිපුත්ත වන අරණ, පුත්තල පාර, කොරකහවැව,පණ්ඩුලගම,අනුරාධපුරය. 0253778156
සිරි සුධම් අරණ සෙනසුන, අභය වැව,අනුරාධපුරය.
කටාරම්පුර ආරණ්‍ය සේනාසනය, කටාරම්පුර,දුටුවැව,ගලෙන්බිදුනුවැව. 0253241086
අරහත්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, මරදන්කඩවල,හොරොව්පොතාන. 0784990064
/0719157342
ඓතිහාසික කවුඩාගල ආරණ්‍යය සේනාසනය,කුරුලුබැද්ද , නව මහසෙන්පුර,වැලිකන්ද
0774300840
බමුණුත්තුව ආරණය සේනාසනය, බමුණුත්තුව,පඩිකාරමඩුව,ගලෙන්බිදුණුවැව. 0778915032
කටාරම්පුර ආරණ්‍ය සේනාසනය, කටාරම්පුර,දුටුවැව,ගලෙන්බිදුණුවැව. 0255737370
/0786795676
කටුපොතකන්ද වජිරාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනයය, නුවර පාර,කටුපොත කන්ද,පලුගස්වැව,මිහින්තලේ 0253853670
කළුදියපොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, නුවරපාර,මිහින්තලේ 0711526504
මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, මිහින්තලේ පාර,කුරුන්දන්කුලම. 0252266688
පුණ්‍යභූමි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහල කෝන්ගස්වැව,නාච්චාදූව. 0711056960
ලබුනෝරුවකන්ද වන සෙනසුන, මුරියාකඩවල,මරදන්කඩවල. 0253254193
ශ්‍රී උපසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තලාව පාර,ශාස්ත්‍රවෙල්ලිය,කැකිරාව. 0253854614
/0718424747
ශාන්තිලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහවැව,කැකිරාව. 0719125481
පද්මලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, හිත්තරගම,ඇඹුල්ගස්වැව,කැකිරාව. 0713940808
ශ්‍රි බෝධිරාජ මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, හිරිවඩුන්න,හබරණ. 0663669183
රිටිගල ආඩියා කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගලපිටගල,රිටිගල,පලුගස්වැව.
0253258167
0718424
ශ්‍රී චන්ද්‍රශාලා ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුංචිකුලම,ඉපලෝගම. 0253258118
දුටුගැමුණු ආරණ්‍ය සේනාසනය, පුලියන්කුල,මවිජිතපුර. 0252263455
චිත්ත විවේකාරාමය, නව ජයගඟ අසල,කුංචිකුලම,ඉපලෝගම. 0718665685
චිත්ත විවේක සේනාසනය, ගලටබැදිවැව,නෑගම්පහ,ගල්නෑව. 0754832074
ඔරුගල ආරණ්‍ය සේනානසය, ඔත්තාපහුව,නෑගම්පහ. 0710756672
ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, කූරටියාව,මීගලෑව. 0252281206
ශ්‍රී නියඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹගස්වැව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0373374307
0663669007
සමාධි සෙනසුන, ගැරඩියා උල්පත, හුරුළුනික වැව.
චේතිය ලෙන විහාරය, පහලදික්වැව හුරුළු ජයපුර,මෙගොඩවැව.
පිළිබැන්දගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොරගහවැව,හිදෝගම,තලාව. 0719497996
ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වම්බටුවැව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0253246208
0712901127
පිවිතුරු අරණ සෙනසුන, කට්ටකඩුව,මානේරුව,නෑගම්පහ 0776587690
නිසල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්පාය,දේවහුව 0729882389
ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානය, උළුක්කුලම,පේමඩුව. 0718155478
ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අලියාවිද්දවැව,රනෝරාව. 0253895305
/0719895712
සසර ඉම ආරාමය, බෝගහහින්න,6 ඇල, ගිරානේගම,ද/හල්මිල්ල වැව, කැකිරාව 0718448205
මෙත් සිසිල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඔත්තප්පුව,ගාලදිවුල්වැව. 0765347366
ධම්මදේව ආශ්‍රමය, අංක 259/89 මලියදේව මාවත, විජයපුර.
පරගහඋල්පත ආරණ්‍යසේනාසනය පරගහඋල්පත.ටැලිමුවපොතාන 0702700849
නිකසල ආරණ්‍ය සේනාසනය බොරළුකන්ද,බෝගහවැව 0719641131
මිගදාය ආරණ්‍ය සේනාසනය ඔරුගල්යාය,තඹුත්තේගම 0726343933,077 7109050
ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමනලතැන්න,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය. 0273283858
කුඩාසිගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය. 0710477324
විපස්සනා භාවනා අසපුව, සේරත්කඩ. 0633633360
මහානාග ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරාවාන,පදියතලාව. 0633633360
නාගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලුණුබොක්ක දොරකුඹුර,පදියතලාව.
මෙව්ලුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිහන්දිගල,පොලමන්තලාව. 0633631186
වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, උණුවතුර බුබුල,මහඔය. 0724759454
සමංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමංගල,වෑරැන්කැටගොඩ. 0776704849
ඓතිහාසික පියංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පියංගල,රජගලතැන්න. 0633632113
/0779172480
බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බුද්ධංගල,අම්පාර. 0633632330
/0776704849
මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, කෙත්සිරිගම,කොක්නහර,
අම්පාර. 0633632255
රුවන් මළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, 1/සී,පන්නල්ගම.
කුටුම්බිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පානම දකුණ,පානම. 0718316410
සමනබැද්ද වනවාසාරාම විහාරය, සමනබැද්ද,උහන. 0632250395
/0771304277
ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුඩගල,මහඔය. 0776231779
ශ්‍රී පුන්‍ය බෝධි තපෝවනාරාමය, වීරානගලකන්ද,කීනාමුතුමුල්ල,
දොරකුඹුර. 0758254136
කොකාගල නාඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඹුරුවේල,පදියතලාව. 0778141974
කොඩිකන්ද ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සෙනසුන, කොහිලදෙනිය,හරන්කහපත,පොල්ගම්පල. 0343307371
නාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොතලාවල,බණ්ඩාරගම. 0382288961
නිග්‍රෝධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අමරගෙදර,බුලත්සිංහල. 0712011340
මණ්ඩගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලෙව්වන්දූව,වැලිපැන්න. 0342273910
පොකුරුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, බදුගම නව ජනපදය,මතුගම.
සුගත සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කටුගහහේන, නවුත්තුඩුව.
කොඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉඹුල,කොඩිගල පාර,පරගස්තොට. 0714329773
දෙයියාගල විවේක සේනාසනය, බෝපිටිය,වලල්ලාවිට.
කොඩිගල වන සෙනසුන, ගොරකදුව,යගිරල. 0712282994
කබරගල සිරි රහල් ලෙන්ගිරි තපෝවනය, ලෙන්ගිරි මාවත,ගැමුණු පුර,ඉහල හෙවෙස්ස. 0718462944
යක්ගිරිලෙන වැලිගල්පොත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, යගිරල. 0345682642
සිරි සුමන ආරණ්‍ය සේනාසනය, 12 කණුව,සිංහරාජ උද්‍යානය, යට්ටපාත,මතුගම හරහා. 0343912634
/0711780772
රුසිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිගන්න,අත්වැල්තොට,මොරපිටිය. 0347916393
පූජා ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිමැටියාවල,හැඩිගල්ල ජනපදය,බදුරලිය. 0712848857
කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කළුගල,ගුරුළුබැද්ද. 0343945480
ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සෙනසුන, බොල්ලුන්න,හැඩිගල්ල ජනපදය,බදුරලිය. 0343942868/0715766580
කළුගල්දෙනිය ආරණ්‍යය සේනාසනය, කටුකැන්ද,තිනියාවල,මතුගම හරහා. 0913080670/0718376932
නර්තනගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුණගම,හොරණ. 0342262315
ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක සේනාසනය, නාගල තන්ද,මහ උඩුව,කුඩ‍ා උඩුව. 0342253353
තපෝවනය අරණ්‍ය සේනාසනය, දික්ලන්ද,වරකාගොඩ,නෑබඩ. 0344916557
බටහේන්පිටිය යෝගාශ්‍රම විහාරය, බටහේන්පිටිය,අගලවත්ත. 0711320180
සාරානන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇල්ලකන්ද,වැලිපැන්න. 0773067374
සඳවිමල සෙනසුන, වැලිගම්පිටිය,පොකුණුවිට. 0342263958
බෝධිනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝධිනාගල,ඉංගිරිය. 0718394001/0343346902
තුන්දොල ආරණ්‍ය සේනාසනය, 468,මද්දෙකන්ද,රත්මලේ,පොල්ගම්පල.
පේමරතනාරාමය, පන්නිල,මතුගම. 0342247189/0718393953
ශ්‍රී කල්‍යාන චිත්ත විවේකාශ්‍රමය, නෙළුව පාර,1 කණුව,පැලවත්ත. 0772556948
ස්වර්ණලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙබරහේන පාර,යටියන,අගලවත්ත. 0345720592
කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිතුල්ගොඩ,අගලවත්ත. 0342243287
මහ කලුපහන වන සෙනසුන, මහකළුපහන,මතුගම හරහා.
දාගැබ්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල හෙවෙස්ස,පැලවත්ත,මතුගම. 0773097654
සම්බෝධි අාරණ්‍ය සේනාසනය, වෙල ඉහල,හඳපාන්ගොඩ 0775246273
දහම්නඳ අාරණ්‍ය සේනාසනය, කුරාඋඩ,කුරණ,හඳපාන්ගොඩ 0772977010
ශ්‍රී සුමණ ගල්ලෙන්ගොඩ යෝගාශ්‍රමය, ගල්ලෙන්ගොඩ,දෙබත්ගම,කෑගල්ල. 0776102099
/0355613672
මිහිදු ආරණ්‍ය සේනාසනය, පින්නලන්ද,සුදුගල,උස්සාපිටිය. 0717320073
බෝධිතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, තල්ගමුව,දෙවනගල,අරණායක. 0776257463
මැල්ලගල ආරණය සේනාසනය, දිවෙල, උඩගම,පල්ලේගම,අරණායක. 0353352434
කරඬුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිල්මල්ගොඩ,කැගල්ල. 0352223007
පන්දෙනිය මහා ආරාන්‍ය සේනාසනය විහාරය, පන්දෙනිය,වතුර,කෑගල්ල
තුම්මෝදර මහා ආරණය සේනාසන විහාරය, උඩුමාගම,හෙට්ටිමුල්ල. 0750448450
මාළිගාතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලාහුපන,මොරොන්තොට.
වලගම්බා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කඩිගමුව,පිටගල්දෙණිය.
පොත්ගුල් ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහන්කණුව,කන්දෙගෙදර,
දේවාලේගම.
තරණගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිට්බෝල්ට් ජනපදය,පිටගල්දෙණිය. 0783922664
සෝණගිරිලෙන ආරණ්‍යය, ගල්පාත,රුවන්වැල්ල. 0365715820
ශ්‍රී සුමන බෝධිරාජ විවේක සේනාසනය, මියනවිට,දැරණියගල. 0363367480
දේවගිරි අාරණ්‍ය සේනාසනය, පුවක්මල් අැල්ල,
උඩමාලිබොඩ,මාලිබොඩ. 0375652460
ශ්‍රී සුමණගිරි අාරණ්‍ය සේනාසනය, වීදියවත්ත,මියනවිට,දැරණියගල. 0729399677
දිවියාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරපනේ,රන්දිවල,මාවනැල්ල. 0355782325
කහගල යෝගාශ්‍රමය, ඉලුක්ගොඩ,මාවනැල්ල. 0357200096
/0718602210
අමිලසිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, වරාගොඩ,මොලගොඩ.
වැදිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වැදිකන්ද,අලව්ව. 0774361502
මහමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, තෙලිඇල්ල,තුංතොට. 0357911260
අශෝක ආරණ්‍ය සේනාසනය, රංවල,බෙලිගල. 0355618913
/0758424773
සල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගලපිටමඩ. 0353559207
ශ්‍රි පාරමීතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, පාමංකඩ,වහකුල.
වත්තේගොඩ ගල්ලෙන් විහාරය, වත්තේගොඩ,මාලිබොඩ.
දළුග්ගල සිරි ගෞතම දම්සක් ආරණ්‍ය සේනාසනය, කැප්පෙටිහේන,ගලිගමුව නගරය. 0779139795
පාරිලෙය්‍ය වනාරාමය, යාන්ගල්මෝදර,පොල්ගහවෙල. 0770780074/0716661538
පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය (ශ්‍රී ධර්මරාජගල ආරණ්‍ය සේනාසනය), ගල්ගිරියාකන්ද,කදුරුවැව,ඇහැටුවැව. 0376046803
ශ්‍රී අශෝකාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, නබඩෑව,ඇඹෝගම. 0375376920/0775039261
ශ්‍රී මහින්දාරාමය,(අරණ්‍ය සේනාසනය), අන්දරවැව,මීගලෑව. 0375718719
පාරමිතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කැලේගම,ඇහැටුවැව. 0769383293/0773933849
ශ්‍රී චුල්ලපබ්බතාරාම සේනාසනය, උඩකොටුව,ඇහැටුවැව. 0769383293
රුවන්ගිරිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහළ කඩදුන්න,ලෝකාහෙට්ටිය. 0372233799
පතන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්ලේවෙල,කටුපොත. 0723991451
කුළුණුකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, රක්ෂිත වනය,වැවගම. 0728973072
දෙව්රම් වෙහෙර ආරණ්‍ය සේනාසනය, පාලුඋස්වැව,මීවැල්ලෑව. 0779006673/0375616946
ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධන යෝගාශ්‍රමය, හිදෝගම , නිකවැරටිය. 0779129228
ගනේගෙදර කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝයගනේ,කුරුණෑගල. 0778390755
ශාන්තාරාම වන සෙනසුන, කූරියම්පොල,පොතුහැර. 0716688232
ඇතුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇතුගල,කුරුණෑගල. 0373981572
නිසලවිල සදහම් සෙනසුන, ධර්මපාල මාවත,වළාකුල්පොල,
කුරුණෑගල. 0718318336
රඹපොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කන්දේගෙදර,නිකවැරටිය. 0374901945/0771890284
ශ්‍රී ශෛලතලාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇලවක පාර,කුඹුක්වැව, නිකවැරටිය. 0712277715/0775011500
නාගපබ්බත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කල්ලංචිය,ගල්ගමුව. 0725344886
සුමනරතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පළුගොල්ල,මහා නාන්නේරිය. 0714003024
නිසල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහළ නාන්නේරිය,මහානාන්නේරිය. 0725343195
සෝනියාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාවැටිය,මහානාන්නේරිය. 0711142515
ඓතිහාසික වෙහෙරගල පුරාණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, පාලුකඩවල,ගල්ගමුව. 0373878169
රන්පත්විල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාහෙට්ටිකුලම,මහානාන්නේරිය. 0726049147
සිරි සඟබෝ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අංකෙන්දවැව,මහගල්කඩවල. 0717288843
නිකසල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙමටවකන්ද,මෙරඟනේ. 0373378212
0779147152
පතිරාජ මාතා ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්වැව,තුත්තිරිපිටිගම. 0717023575
ශාසනාරක්ෂක නිග්‍රෝධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරගහගෙදර,කුලියාපිටිය. 0776269982
බෝධිමාලක සේනාසනය, වලත්වැව,ඇඹෝගම. 0771667412
ශ්‍රී විවේකාරාමය,(අරණ්‍ය සේනාසනය), බැදිගම,ඇහැටුවැව. 0778547232
ශ්‍රී ධර්මපාල ආරණ්‍ය සේනාසනය, තිඹිරියාව,ඇඹෝගම. 0776366007
හුඹුලුගල විහාරය, කොස්කැලේ,පන්ලියද්ද. 0718455504
දිඹුල අාරණ්‍ය ‍සේනාසනය, දිඹුල,ගොඩගම. 0777100093
යෝධයාකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, දම්පිටිගම,හල්මිල්ලවැව. 0776065932
සිරි විදසුන විවේක සේනාසනය, දොඩම්ගහකොටුව,මැල්සිරිපුර. 0373877896
/0774475631
දණ්ඩුවාව ආරණ්‍ය සේනාසනය, දණ්ඩුවාව,නිකවැරටිය. 0718421120/0777291959
ශ්‍රි සුදර්ශන සෙනසුන, ගන්තිරියාව, බමුණාකොටුව. 0373375406
තිඹලවකන්ද ආරණය සේනාසනය, මුණමලේ,බමුණාකොටුව. 0373372848
ශ්‍රි දේවාලේලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වෑඋඩ තැපැල්,වෑඋඩ. 0377923723/0779935359
ශ්‍රි උග්ගල්පාය ආරණ්‍ය සේනාසනය, උග්ගල්පාය,උඩ ඉගුරුවත්ත,මාවතගම. 0772594907
යක්දෙස්සාගල කන්දේ ගල්ලෙන් විහාරය, වෙහෙරගොඩැල්ල පාර,ඒදණ්ඩාවල,කුරුණැගල. 0778490759
ශ්‍රී සුමේධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, වතුපලගම,දළදාගම,මහව. 0725794635
ගල්ලෑව වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහළගම,කෝන්වැව. 0718420390
මාලිගාගල විවේක සෙනසුන, තෙන්නකෝන්ගම,අවුලේගම. 0375752494
විල්ගම ආරණ්‍ය සේනාසනය, වල්පාළුව,අවුලේගම. 0770253455
රුවන්ගිරිකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, රුවන්ගිරි කන්ද,කරගහගෙදර. 0373379090
නාගහකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, කන්දෙවත්ත ජනපදය,ලෝකාහෙට්ටිය.
ශ්‍රී මංගලගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහල ගිරිබාව,තඹුත්ත. 0373973251
වේදසගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, සංගප්පාලය,වන්නිකුඩාවැව.
ශ්‍රී නිස්සරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල්කල්ල,තඹුත්ත.
රන්මුවාව ආරණ්‍ය සේනාසනය, සිංගම්දළුව,හීලෝගම,නිකවැරටිය. 0723675344
නාගන්සෝල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාගන්සෝලය,රස්නායකපුර. 0772099280
නීරාවිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, නීරාවිය,නිකදළුපොත.
වෙහෙරගල සෙනසුන, මාවීහේන,කටුපොත. 0713405510
මාලිගාකන්ද ආරාණ්‍ය සේනාසනය, මාහොලව,කු/බෝපිටිය.
පීල්ලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැදවත්ත,නාරංගොඩ. 0372266693
ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම වන සෙනසුන, පොල්පිටිය උතුර,මැටිකුඹුර. 0714971204
කොස්වත්ත අරණ්‍ය සේනාසනය, නව කොළඹ පාර,පොල්ගහවෙල. 0725616830
නබඩ පොකුණ සේනාසනය, ඉරුදෙණියාය,පොල්පිතිගම. 0375653013
මුනිවර ආරණ්‍ය සේනාසනය, ජයලත්ගම,කම්බුවටවන,මොරගොල්ලාගම. 0375683821
චිත්ත සමාධි සෙනසුන, වීරගොල්ල,මාඑළිය. 0724917930
සාලිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්කිරියා කන්ද,මොරගොල්ලාගම. 0718431859
අරලිය මළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඹුකුලාව,පොල්පිතිගම. 0711111700
මල්අස්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, මල්අස්න,ඔලින්දන්කඩවල. 0713893192
නාඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඟුල්ගමුව,පන්සියගම. 0374942213
කරදගොල්ලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙගඩතුරාව,පොල්පිතිගමුව.
වැව්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, අගුල්ගමුව,පන්සියගම. 0373879286
නාථගනේ ආරණය සේනාසනය, නාථගනේ,මහකෙළිය. 0373379277
ශ්‍රී සුමේධ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අස්ගිරිපවුව,
වඩුගම,නාගොල්ලාගම,මහව. 0373615323
නිල්ගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඹුක්කඩවල,මොරගොල්ලාගම. 0714800502
වේලුසුමන ලෙන් විහාරය, වෙලන්ගොල්ල,අඹගස්වැව. 0772294238
ස්වේත වන්දන තපෝවනය, රබර්කන්ද,මැටියගනේ. 0373760680/0716533965
කොහොඹන්කුලම ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොහෙඹන්කුලම,වන්නිකුඩාවැව.
ශ්‍රී සංකස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුඩාගල්කල්ල,තඹුත්ත.
රණගිරි ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දේවගිරිය,දිද්දෙණිය 0711776060
ශ්‍රී සුදර්ශන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තල්පත්වැව,පොල්පිතිගම. 0713602075
ශ්‍රී බෝධිරාජ විවේක සෙනසුන, ඉහළ පළුකන්දෑව,ගල්ගමුව. 0717925737
ශ්‍රි ගොරොක්ගහලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැටිබොක්ක,වෑඋඩ. 0724323942
සීල භාවනා මූලස්ථානය, හබ්බෙලිකන්ද,පඹදෙණිය,අලව්ව. 0714049403
පොකුණුගල අරණ්‍ය සේනාසනය, මඩදෙනිගම,ඇහැටුවැව 0771159116
කොටවිලාකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, දෙහිගම,පහමුනේ
ශ්‍රී සම්බෝධි ආශ්‍ර‍මය, අඹගම්මන,නාරම්මල. 0710164048
රැණකෙටුගල ආරණ්‍යෙස්නාසනය පොළගැවිල්ල,බ/කොස්වත්ත 0719494136
තම්මැන්නාව අරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාව,තඹුත්ත.
ශ්‍රී බෝධිඤාණ අරණ්‍ය සේනාසනය, අධිකාරීගම,කොත්මඩුව,ගිරිබාව
විහාරගල අරණ්‍ය සෙනාසනය, ඉහල බක්මීවැව,අඹන්පොල.
ඇහැටුගලයාය අරණ්‍ය සේනාසනය, බුල්නෑව,ගල්ගමුව. 0779093063
බෝධිරාජවිවේක සේනාසනය වම්බටුවාමුල්ල පි/රත්මලේ 0779615602
සදහම් සෙනසුන, උඩගම්කන්ද,බෝපේ,පාදුක්ක.
රඹකඳ ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොස්වත්ත. 0363336117
ආර්ය වනගිරි සේනාසනය, මහවලදෙනිය,හිගුරල,පුවක්පිටිය. 0364901582
/0718573669
සිරි දිගන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිගන ජනපදය,තුම්මෝදර.
මුණ්ඩිගල ආරාණ්‍ය සේනාසනය, මිරිස්වත්ත,පුවක්පිටිය. 0362231036
ශ්‍රී විභූෂිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, අංක 80,මුල්ලේගම,හෝමාගම.
කොළන්කන්ද ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, 149/1,පින්නවල පාර,
නෙළුවත්තුඩුව,වග. 0363364848
දහම් මඟ සෙනසුන, මුත්තෙට්ටුගොඩ පාර,
තලංගම උතුර.
බුද්ධෝ බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානය, ගංගානි උද්‍යානය,හල්බරාව,හොරගල,පාදුක්ක. 0713441989
නාවිමන ආරණ්‍ය සේනාසනය, බලතව,අඹේපුස්ස. 0353350651
කොහොඹගල ආරණ්‍ය භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, හරංකහව,දංඔවිට. 0333339356
/0711398827
වේවැල්දෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහළගම,වේවැල්දෙණිය. 0333337286
ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝතලේ,ඉහළගම. 0770178202
ශ්‍රී ජයසේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්මඩ,මීරිගම.
ඇඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දියාල කන්ද,පොහොන්නරුව,මීරිගම. 0718675251
නාග තපෝවනය, මාරපොල,වේයන්ගොඩ. 0332296685
සිරිවිමල සෙනසුන් විහාරය, ජම්බුවත්ත,අස්ගිරිවල්පොල 0112220436
හද්දාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉන්දොලමුල්ල,දොම්පෙ
නිස්සරණ වන සෙනසුන, මීතිරිගල. 0333339193
/0770022001
සුමේධාරාමය, විලේකුඹුර,මීතිරිගල.
සුමංගලාරාමය, විලේකුඹුර,මීතිරිගල.
වළගම්බා ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගණේකන්ද,පැපිලියවල. 0771820764
ශ්‍රී ඉසුරුදම් සෙවණ විවෙික සෙනසුන, එඪෙිරමුල්ල, වත්තල 0112981430
/0714475121
සමථ ආශ්‍රමය, දෙල්ගොඩ පාර,මාවර මංඩිය,සියඹලාපේ. 0117632977
/0713552902
අරණ විවේක සේනාසනය, 78/1,මීගහවත්ත,ආරාමය පාර,සියඹලාපේ.
ශාන්ත තපෝවන විහාරස්ථානය, කලෝටුවාව,කළගෙඩිහේන. 0718387851
ඤාණාරාම ධර්මායතනය, මීතිරිගල. 0333961500
විවේක සේනාසනය, බෝපැත්ත,උෟරාපොල. 0776416033
මිගදාය තපෝවනය, බෝපාගම,වේයන්ගොඩ.
මිල්ලතාකන්දවත්ත සෙනසුන, කිරිදිවැල. 0332268109
/0718563026
ශ්‍රී අරහන්තක සමාධි අරණ, වෑබඩ දකුණ,වෑබඩ. 0719600007
කලු ගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉහළගම,කිතුල්වල,මීරිගම. 0335684222
අමාවිල් ආරණ්‍යය, පිට නාවාන,මීරිගම. 0333340103
තරණකන්ද ආරණය සේනාසනය, තරණ කන්ද,පරගොඩ,දිවුල්දෙණිය. 0714120677
මෙත් සිසිල සේනාසනය, හැලකන්ද,මිනුවන්ගොඩ. 0717282844
මහකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, මහකන්ද,අලවල.
ඉසිසර තපෝවනය, ගල්බොඩ,වතුරුගම. 0774440720
එරෝලිස් ප්‍රනාන්දු අාරණ්‍යය, තල්ගහවත්ත,කරන්දෙණිය. 0775182038
ශ්‍රී නීග්‍රෝධාරාම යෝගාශ්‍රමය, කෙසෙල්හේනාව ,කළුවලගොඩ, ඌරගස්මංහන්දිය. 0778540629
ශ්‍රී චේතියගිරි ගල්ලෙන් විහාරය, මැද කීඹිය,වැලිදෙණිය,වදුරඹ. 0913900906
දිවියාගල සේනාසනය, කොස්ගොඩ.
සිරිමාන්න වයෝවෘද්ධ භික්ෂු විවේකාරාමය, පතිරාජපෙදෙස, ඌරගස්මංහන්දිය. 0914993194
/0771563133
ශ්‍රි සාලබෝධීරාජ විවේක සේනාසනය, කොහොමනාදෙනිය,පෝද්දල. 0913902255
කැලේවිවේක සේනාසනය, විහාරගොඩ,වතු‍ගෙදර. 0912257421
සිරි සුගත යෝගාශ්‍රමය, අනුරුද්ධගම,කරන්දෙණිය. 0913900058
ධර්මාරාම විවේකාශ්‍රමය, ගංඉම,නවදගල. 0910392131
පොල්ගස්දූව ආරණ්‍ය සේනාසනය, පොල්ගස්දූව,දොඩන්දූව. 0915452453
සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනය,
(
ගාල්ල ශාඛාව), හීන්පැන්දල පාර, වැකුණගොඩ,ගාල්ල. 0914930124
ශ්‍රී විවේකාරාම සෙනසුන, ගොඩකන්ද,ගාල්ල. 0914943210
ශ්‍රී සදහම් විවේක සේනාසනය, ‍කොටවෙල, කරන්දෙණිය. 0712941766
දිවංකර ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දූව,පිටුවල,ඇල්පිටිය. 0913917078
සුගත විවේකාරාම අරණ්‍ය සේනාසනය, හියාරේ,ගාල්ල. 0718434771
/0713785920
මෛත්‍රී විවේකාරාම අරණ්‍ය සේනාසනය, කතුරුමුල්ලගොඩ,
පැදින්නෝරුව. 0718434771
/0713765920
තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, සිංහරාජ,බෙරලියමූකලාන,උඩුවිල,ඇල්පි‍ටිය. 0724689378
ශ්‍රී සුගත ධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝගොඩ,ගලාඩුකන්ද,ඇල්පිටිය. 0724689378
සමාධි වන සෙනසුන් විහාරය, නිල්හේන,වැයිහේන,බද්දේගම. 0913911884
සතිපට්ඨාන භාවනා යෝගාශ්‍ර‍මය, කහටපිටිය,බටපොල.
චේතියගිරි ලෙන් විහාරය, මානකඳුර,පොල්පගොඩ, යක්කලමුල්ල. 0913919597
/0713510592
මළුවේගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, මළුවේගොඩ,යක්කලමුල්ල. 0714643406
ශ්‍රී නාගාරණ්‍ය සේනාසනය, කොට්ටවගම,ගාල්ල. 0913915484
/0772363844
දුනුකිත්තල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මලන්දෙණිය කන්ද,මලන්දෙණිය ,යක්කලමුල්ල. 0788260822
වවුලුගල ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අක්කර 50,පුස්වැල්කඩ, හව්පේ,ඉමදුව. 0913900221
/0718300440
ශ්‍රී විවේකාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙල්දූව,අම්බලන්ගොඩ. 0913785920
ශ්‍රී ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රමය,(ගල්දූව අරණ්‍ය සේනාසනය) ගල්දූව,කහව,අම්බලන්ගොඩ. 0912256013
සිරි සුගත යෝගාරණ්‍යය, ඇටමැස්ස කන්ද,අගුළුගහ. 0913929137
තලාතුඩුව විවේක සේනාසනය, කොග්ගල,හබරාදූව. 0915622286
/0718656745
අටුවාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාගහතැන්න,ගණේගොඩ. 0913955406
ධර්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දියකිතුල් කන්ද,තල්ගස්වල. 0913955406
දිගාලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නරවැල්නැටිය,පිටුවල,ඇල්පිටිය. 0913935311
වනවාස සංඝ මුලස්ථානය, වතුරවිල,කහදුව. 0913955406
/0915781530
වෑදූව අාරණ්‍ය සේනාසනය, කොග්ගල,හබරාදූව. 0912283558
ආරණ්‍ය යෝගාශ්‍රමය, සුද්දැල්ලාව,ඉහළ හෙවෙස්ස, පිටිගල. 0913921767
ශ්‍රී දහම්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරිදොළ,තලගස්පේ. 0913935691
රජවංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඕපාත,අකුරැස්ස. 0771599209
නාගල ආරණ්‍ය සෙනසුන, එප්පල,පනංගල. 0913783616
නුගගල ආරණ්‍ය සෙනසුන, හිනිදුම. 0716173829.
ඔටුනුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහමෙදේරිය,තවලම. 0717244183
කොණ්ඩගුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොණ්ඩගුලන,කළුබෝවිටියන. 0913936335
විවේක සෙනසුන, තලංගල්ල. 0913913700
අහරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙල්ලව,මොරවක. 0913902385
/0774504761
සම්බෝධි තපෝවනය, පිංකන්දහේන පාර,පාමංකඩ,නෙළුව. 0713563533
සිංහලෙන තපෝවනය, කොස්මුල්ල,නෙළුව. 0913936587
ශ්‍රී සීතලදොල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පීලිදොල කොටස, නාවල, නාකියාදෙණිය. 0724666579
කටුකිතුලන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මිනිරන්වල කන්ද, උඩුගම. නැත
හේවිසිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සුදුවැලිපත, ගා/උඩුගම. 0913917080
ගම්මැද්දේගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගම්මැද්දේගොඩ, ගා/ නාගොඩ. 0725240527
නුග සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නෙරගල්කන්ද, කාබිල්වත්ත, හෝමදොල, උඩුගම. 0718566853
විවේකාරාමය, වතවන,ඉමදූව.
ශ්‍රී සුමනගිරි ගල්ලෙන් විහාරය, කොහොඹනාදෙනිය,පෝද්දල.
කලුවලගල කොඩිගහකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය
කලුවලගල,මාගෙදර,ගාල්ල. 0915739267
කරකෝලන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, අඟනකැටිය,කරන්දෙණිය.
ශ්‍රී ඥානානන්ද ධර්මදුත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, අළුත් නුවර, උඩලමත්ත. 0767170967
ශ්‍රී දීපවංශ විවේක සෙනසුන, උස්ගොඩකන්ද,මීපාවල,පෝද්දල. -
ඇඹිලකන්ද විවේක සේනාසනය, දිවිතුර වත්ත,ඇත්කඳුර.
විවේක සේනාසනය, අගලිය,බද්දේගම. 0912260090
ශ්‍රි සුමේධංකර වන සෙනසුන, කාවන්තිස්සපුර, සේරුවිල. 0768591027
සමුද්‍රගිරි වන සෙනසුන, සාගරපුර,කුච්චවේලි.
ඹබරගල අරණ්‍ය සේනාසනය, සලෙප්පේයාරු,කුච්චවේලි. 0718562700
උපේක්ෂාරාමය, යාය 10,ශ්‍රි තිස්සපුර,
පදවි ශ්‍රී පුර. 0702638050
උඩුවෙල විවේක සෙනසුන,
උඩුවෙල,කලගන්වත්ත,වලපනේ. 0710413440
රහතුන්ගොඩ යෝගාශ්‍රමය, හේවැහැට,හගුරන්කෙත. 0813814462
සිරි දළදා ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහවැලි රජ මාවත,අධිකාරිගම,
හගුරන්කෙත. 0813803479
ශ්‍රී ස්වර්ණගිරි විවේක සේනාසනය, සිංගල් ට්‍රී,නුවරඑළිය. 0522222799
ශ්‍රි කන්ද විහාර සේනාසනය, ලෝගිය වතුයාය,කුම්වුඩ්,තලවාකැලේ. 0523535253
දහම් අමා ආරණ්‍ය සේනාසනය, කන්ද‍ෙඇල,මිපිලිමාන.නුවරඑළිය. 0523056117
විලඳගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල පුලියන්කුලම,ඉහල පුලියන්කුලම. 0254928982
ඤනෝදය ආරණ්‍ය සේනාසනය, රඔාවැව,ඉහල පුලියන්කුලම. 0722198471
තම්මැන්නා ආරණ්‍ය සේනාසනය, තම්මැන්නාවැටිය,නවගත්තේගම. 0325631312
මහකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, රඔාවැව,ඉහල පුලියන්කුලම. 0375615470
ගල්කරුපැලැස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහපිටිය,නවගත්තේගම. 0713893447
ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, අතුරුපොලයාගම,ඉ/කුරුකැටියාව, නවගත්තේගම. 0323323318
/0712920745
ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, වෙලේවැව,නවගත්තේගම. 0323296689
/0716643450
නීලබැම්ම ආරන්‍ය සේනාසනය නීලබැම්ම,සාලියවැව
ශ්‍රී බෝධිමළු විවේක සේනාසනය, කිරිඔය,අතරගල්ලෑව. 0663668646
දවුල්තැබූගල තපෝවන ආරණය සේනාසනය, දවුල්තැබූගල,රුහුණුගම,දිඹුලාගල. 0275620778
/0712235116
අරියධම්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාමල්ඔය,රුහුණුගම,අරලගංවිල. 0273283223
දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දිඹුලාගල.
0275670270
හඳපාන්විල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මගුල්දමන,පැලදටියාව. 0726548312
කවුඩාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුරුළුබැද්ද,වැලිකන්ද. 0779067083
ඓතිහාසික ත්‍රිකෝණමඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, ත්‍රිකෝණමඩුව,මහවැලි සිංහපුර,පොළොන්නරුව.
නාගලකන්ද මහාසේකා ආරණ්‍ය සේනාසනය, හබරණ පාර,මින්නේරිය. 0273276955
/0178450163
නා සෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාගොල්ලාකන්ද , මහවැලි,මනම්පිටිය. 0715937393
කොඩිගල කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, 118 කණුව,හබරණ. 0713512122
මහ සුදර්ශණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලඹයගම,ඌරණිය. 0772637068
මාවරාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාවරාගල,දඹාන. 0553562430
චිත්ත විවේකාශ්‍රමය, ඇල්ලගම,දියතලාව. 0573574707
සම්බෝධි විවේකාශ්‍රමය, ගල්කන්ද,දියතලාව. 0572229432
කුඹුකන්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹතැන්න,පස්සර. 0710782540
ගල්වැටිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්වැටිකන්න,10 කණුව. 0728284396
මහවැලි විවේක සේනාසනය, 17 ඇල,6 කණුව,අඹගහපැලැස්ස. 0772138246
දුම්බර විවේකාශ්‍රමය, ගෝනවල,රජවැල්ල. 0712629440
සේණානායක ආරාමය, උඩවත්තකැලය,මහනුවර. 0813737783
ශ්‍රී සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, නාඩිතලාව,දන්තුරේ.
අමාදම් අරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, මොටන,බලන 0712003458
ශ්‍රී නාථ අහස්ථාන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඌඩමල්දොර,පාරහත,දන්තුරේ. 0723224521
උල්පත්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ස්ප්‍රින්හිල් වතුයාය,හන්තාන. 0813808812
බෝඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්ලේගම,නාවලපිටිය. 0543541010
ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, ප/දෙල්තොට,ගලහා. 0814900264
සිරි සදහම් සෙනසුන, මොරගොල්ල,දියපලාගොඩ,
කුඹුරේගම. 0713344676
ආරණ්‍ය සේනාසනය, හේනාවල,කඩුගන්නාව. 0772052441
සමාධි ආරණ්‍ය සේණාසනය, ගන්නෝරුව,පේරාදෙණිය.
තණහේන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇල්ලෙවෙල,මාරඹ,අකුරැස්ස. 0710736100
දෙදියගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙදියගල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 0417200255
/0777159867
ගල්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, දොළමාවත,අකුරැස්ස. 0774907134
ඉදිගස්හේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, රණජීව ස්ටෝර්ස් බාරේ,
ගොරකගහ හේන,ගල්ලල,
කනංකේ 0711292543
ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, විල්පිට,අකුරැස්ස. 0728100344
/0717775905
සිරි සුගත තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පෝරතොට, ගොඩපිටිය,අකුරැස්ස. 0413411478
ශ්‍රී ධර්මපාල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පල්ලේගම. 0718274108
ශාන්තල‍ෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මොරවක්කන්ද. 0715406646
කියාඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කියාඩුව,අකුරැස්ස.
0413494873
/0711614330
ධනගිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කළුබෝවිටියන. 0777713030
ශ්‍රී සම්බුද්ධරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉරිදංවල,දියදාව,
සියඹලාගොඩ,පිටබැද්දර. 0417922952
ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, වතුරාව. 0778309201
වලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වලකන්ද,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල.
ශ්‍රී රුහුණු යෝගාශ්‍රමය, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 0413418764
පුවක්ගහ මඩිත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල.
බටුවිට ආරණ්‍ය සේනාසනය, මැදවියන්ගොඩ,හතමුන. 0413496925
ශ්‍රී රෝහණ සතිපටිඨාන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පිටදෙනිය,වේහැල්ල, ඌරුගමුව. 0719110308
තඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කඩවැද්දුව, යටියන. 0413427927
ශ්‍රී විදර්ශි යෝගාශ්‍රමය, ආගරවල, අපරැක්ක. 0413414710
/0711592320
අාරණ්‍ය ස්‍ෙනාසනය, රදාවෙල. 0415680151
තපෝ උවටැන් සෙනසුන,(වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු උපස්ථාන මධ්‍යස්ථානය), අංක 2018,කළුවරගස් පාර, වල්ගම,මාතර. 0412238221
ශ්‍රි සම්බුද්ධාලෝක ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්පොත්තහේන,
ගින්නලිය නැගෙනහිර,
ඌරුබොක්ක. 0711362400
දෙන්කන්දලිය විහාරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය,
පුහුකොස්ගහයාය,දෙන්කන්දලිය,
රොටුඹ.
සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගොමිල,මාවරල. 0413421514
/0774026848
වැවේදෙණියේ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඊරියතොට,කඹුරුපිටිය. 0716239639
මුනිවර අරණ විවේක සේනාසනය, ලෝලුගහවත්ත,
නරවැල්පිට උතුර,හක්මන. 0413003935
චිත්ත සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, දලුග්ගල,මැකිලියතැන්න,
ඌරුබොක්ක. 0774719062
ඉළුක්තැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, පනිල්කන්ද,උල්ලිඳුවාව. 0413424884
හල්ගස්හේන ආරණ්‍ය සේනාසනය, තෙපුදෙනිය,කනංකේ කඩවිදිය. 0718581969
කිල්ලදෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගොම්බද්දල දකුණ,මුලටියන. 0413001050
ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝගහදෙණිය,අකුරැස්ස. 0417901860
ශ්‍රී සුගතදම් අාරණ්‍ය සේනාසනය, කොඩිගහකන්ද, පැනෑටියන,වැලිගම. 0712999991
ධම්ම විජිතාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඕවිටිගමුව,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල
ආර්ය සදහම් සෙනසුන, ගෙදරවත්ත,මාස්මුල්ල, වැවහමන්දූව,මාතර. 0715120040
ශ්‍රි ජිනරාජ විවේක සේනාසනය, මීගොල්ල,නාලන්ද,මාතලේ. 0663682034
පාරමිතා පූජා සේනාසනය, සේරුදණ්ඩාපොල,අලුත්ගම, ලෙනදොර. 0771778677
නාගොල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල දිග්ගල,දේවහුව. 0663004692
මහා කුමාරගල සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, හාඩුවෙල,නාඋල,මාතලේ. 0717219800
රෑන කෙටූගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, වදේමඩ,ඕවිලිකන්ද.
මහමෙවුනා සාරිපුත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාඋස්සාගොල්ල උඩ කොටස, රත්තොට. 0664928483
දොළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, සෝම සමිඳු මාවත,අල්වත්ත, රත්තොට. 0717257186
රංගිරිකන්ද වන සෙනසුන, රංගිරිගම,කිඹිස්ස, සීගිරිය. 0663668926
ශ්‍රි නන්දනාරාම විවේක සේනාසනය, නයාකුඹුර, ලේනදොර, දඹුල්ල. 0665676978
එඩේරගල වන සේනාසනය, පැල්වෙහෙර, දඹුල්ල. 0663684801
විවේක සේනාසනය, පල්ලේගම ජනපදය,දඹුල්ල.
කළුවාගල ගල්ලෙන් සේනාසනය, සීගිරිමුල්ල, කිඹිස්ස,
දඹුල්ල හරහා. 0726718404
වටගල සමථ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,
වටගල,මොරගහඋල්පත,හෙට්ටිපොල, විල්ගමුව. 0663663752
ශ්‍රි ගල්ලෙකන්ද විවේක සේනාසනය, වත්තේ ගම්මැද්ද, ලෙනදොර,දඹුල්ල. 0717526809
ශ්‍රි සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ‍බෙල්ලන්නේඹය, ඉනාමළුව,දඹුල්ල. 0663004007
ශ්‍රි සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති විවේක සේනාසනය, වෙලන්ගොල්ල, වෑවලවැව,දඹුල්ල. 0667901150
/0771783345
සිරිනදී විවේක සේනාසනය, අංක 20, නාගලවැව, කිඹිස්ස. 0723974946
ඓතිහාසික ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, වෑවලවැව,දඹුල්ල. 0663668070
වෙහෙරහේණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, අවුඩංගාව,කිඹිස්ස. 0663669415
චිත්ත සමාධි විවේක සේනාසනය, මානිංගමුව බටහිර,පල්ලේපොල.
කොස්පොත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොස්පොත,බෙලිගමුව.
විහාරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙලගල්බොක්ක,පේරකැටිය, වැල්ලවාය 0553597630
ශ්‍රි බුද්ධගයා සංහරාජ විවේක සේනාසනය, කොහොඔදිගාන,උඩ පාර,සෙල්ලකතරගම. 0715614808
අඳුන්කුළුපව්ව ආරණ්‍ය සේනාසනය, දික්යාය,බුත්තල. 0553553100
/0718153319
වෙහෙරගල විවේක සේනාසනය, කුඩාඔය,බුත්තල. 0554926355
/0553557611
දේවගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, මහගොඩයාය,බුත්තල. 0555613680
/0555071872
උපතිස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, කරවිලකොටුව,රජමාවත,බුත්තල. 0776713570
අළුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, දඹේයාය,මාලිගාවිල,ඔක්කම්පිටිය. 0553565489
බෝධීමළු විවේක ආරණ්‍ය සේනාසනය, 21 කණුව,ගෝනගංආර,බුත්තල. 0555712457
/0555712454
ශ්‍රී රහතන් කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මොණරාගල පාර,වෙල්ලස්සේගම,බුත්තල. 0553510269
බුදුගල්ලෙන ආරණ්‍ය, සේනාසනය, රජමාවත,14 කණූව,බුත්තල. 0552270542
/0552273547
ඔසු උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මල්දම්අඹේ,නිල්ගල,බිබිල. 0710642378
වලගම්බා රජලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලතුන්තල,බඩල්කුඹුර. 0716125261
සීමාපව්ව අරණ්‍යෙ සේනාසනය, 17 ජනපදය,මහවැව,සූරිය ආර,තණමල්විල. 0474918635
/0712356903
ඇඳගල අරණ්‍ය සේනාසනය, කොමලිගම,බෝදාගම,තණමල්විල. 0718855333
කොටිගල්කන්ද විවේක සෙනසුන, විජයපුර,සූරිය ආර,තණමල්විල. 0457911566
නාලිය වනය ආරණ්‍ය භාවනා මධ්‍යස්ථානය, නාලිය වනය,
19
කණුව,කුඩා වැව,සූරි ආර,තණමල්විල. 0713507581
නාලාගිරි පබ්බත අරණ්‍ය සේනාසනය, කිවුල්ආර,තණමල්විල. 0778201736
/0779309762
ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාම විවේක සෙනසුන, අලුත්වෙල,කොටබෝව,නන්නපුරාව. 0555626627
ශ්‍රී රතනපාල සෙනසුන් යෝගාශ්‍රමය, කින්නරබෝව,මැදගම. 0553552618
වැවතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, කීණගොඩ,බකිණිගහවෙල. 0554909117
/0716870855
ඉසිපතනාව ධම්මසෝභා සෙනසුන, ඇල්ල,බටුගම්මන,මොණරාගල. 0554909378
දහරකිනාකන්ද ආරණ්‍යය, 8කණුව,මාරිඅරාව. 0553050192
පුරාණ පීල්ලෙකෙම විහාරය, කදවුර පාර,ඌව කුඩාඔය,වැල්ලවාය. 0718898557
උඩුගම්බැද්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුරුගම,ඌව කරදගොල්ල,ඇල්ල,වැල්ලවාය. 0553597630
මැදගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, බලහරුව,ඌව කුඩාඔය. 0778805976
/0718141412
මහා තිස්සලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනය, නෙටොලගම,වැල්ලවාය. 0555719177
/0778534682
වලස්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, වලස්කන්ද,කිතුල්කොටේ, තණමල්විල. 0714104687
දිඹුලාගල වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, 22 කොටස,ආරියසිරිගම,ඇතිමලේ,මොණරාගල. 0778942315
/0712468817
මහිල්ල විහාරය(පුරාණ බ්‍රහ්ම විහාරය), කොටියාගල,මොණරාගල. 0553598936
වට්ටාරම පුරාණ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඇතිමලේ,කොටියාගල,මොණරාගල. 0555733121
/0779692579
සිරි සුමනසාර ආරණ්‍ය සේනාසනය, මඩුකොටන්පුදාම,දොඹගහවෙල,මොණරාගල. 0552278022
/0713427692
ඤාණ ගවේෂි ආරණ්‍ය සේනාසනය, ලියන්ගොල්ල,දොඹගහවෙල,මොණරාගල. 0555613598
/0552278033
භාවනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගමගල,ගැමුණුපුර,ඇතිමලේ,සියඹලාණ්ඩුව. 0712524925
මූලගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, බෝධිරාජපුර,හබුරුගල,සෙවනගල. 0776720281
/0779939487
සඳගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, කමාරෙදාළවත්ත පාර,මොණරාගල. 0710841628
ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති විවෙක සේනාසනය, කොටිගල්හෙළ,නක්කල,මොණරාගල.0774296458
/0771727476
මයුරගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, මයුරගිරිය,වැලියාය,මොණරාගල. 0555611770
ශ්‍රී ථේරපුත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කලවැල්අාරගම,කුඹුක්කන,මොණරාගල. 0553561367
ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය, කුමාරෙදොළවත්ත,මොණරාගල. 0552277098
ලොල්ලේහෙල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගල්ගෙඩියාව,ගලබැද්ද,මොණරාගල. 0555613606
සද්ධාතිස්ස ආරණ්‍ය සේනාසනය, ජනාවාස 03,වරුණගම,වැල්ලවාය. 0555618313
/0772700278
මාලෙවන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වැවපාර,මාලෙවන,වැල්ලවාය. 0718932942
/0717140012
නාපොකුණ අරණ්‍ය සේනාසනය, හමනව,බුළුපිටිය,නිල්ගල,බිබිල 0778305817
රතුපස්කැටිය අරණ්‍ය සේනාසනය, ගංගොඩකැටිය,පිටකුඹුර,බිබිල. 0711804453
දික්අරාව විවේක සේනාසනය, ඇල්ලඅකොණ,ඔබ්බේගොඩ,මොනරාගල.0555078609
/0725462243
සඳගිරිගල අරණ්‍ය සේනාසනය, කු.ග.1-2 වම් ඉවුර,බෙරලිහෙල,තිස්ස. 0475689654
/0713912039
බුදුරුවාව විවෙිකාරාමය, කොටියාගල,මොණරාගල. 0775366919
බුද්ධරක්ඛිත ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙලගම පාර,බුත්තල.
බුදුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹදණ්ඩආර, හිඟුරුකඩුව, පස්සර 0334945562
අළුපත්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, අළුපත්ගල,උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුර. 0774065488
රයිගම්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, ගවරගිරිය,අයගම.
ඓතිහාසික මානෙල් ගල්ලෙන් වන සෙනසුන, තේ ජනපදය,අයගම. 0776830175/0775057037
නයාදෑගල ආරණ්‍ය සේනාසන විහාරස්ථානය, තේ ජනපදය,පිටකන්ද,අයගම. 0718300640
‍ශ්‍රී සුමේධ අරණ්‍ය සේනාසනය, 03 කණුව,පනාමුර පාර,ඇඹිලිපිටිය. 0473476806
ශ්‍රී රත්නාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය දොලපල්ලහේන,හිදුරංගල, කිරිඇල්ල. 0342222773
මල්මීකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, මල්මීකන්ද, ඕපනායක. 0715628629
පාරිලෙය්‍ය වන සේනාසනය, දුනුකාරගොඩ, ඕපනායක.
පනන්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, හත්තැල්ල,ඕපනායක. 0453453189
පුරණ ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහලගම,එල්ලාවල. 0362259386/0717666605
අම්පිටිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, බ/මුදුන්කොටුව,මාටුවාගල,කිරිඇල්ල. 0716122365
මැරෙකැලේ ශ්‍රී රෝහන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පරණගම,එල්ලාවල. 0363362610/0776586722
බුදුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, වතුරාව,කලවාන.
ශ්‍රී මිළිඳුතලා වන සෙනසුන, ගාලවත්ත,පොතුපිටිය, කලවාන. 0453601642/0711204144
ආරණ්‍ය සේනාසනය, බැළුන්ගල,මඟුරුගොඩ, රත්න හංගමුව. 0718300546
කිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, හේනපොළ,දම්බුළුවන, රත්නපුර. 0711373520
ආරණ්‍ය සේනාසනය, බටකැටිය,පනාපිටිය,කහවත්ත. 0454902479
පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරය, ගල්ලෙන්කන්ද,යායින්න, කහවත්ත. 0718915100
ශ්‍රී විජේවික්‍රම අරණ්‍ය සේනාසනය, නුංගහයාය,ගොඩවෙල,ඕමල්පේ. 0719104266
සුරියඇල්ල ආරණ්‍ය සේනාසනය, දෙයියන්නේගම, රත්නපුර. 0716593871
සමනල ආරණ්‍ය සේනාසනය, හෙලකන්ද,මස්සැන්න,බලංගොඩ. 0455772816
මාවෙල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය, මාවෙල,බලංගොඩ. 0453459754
මිණිපුර අමාශාන්ති තපෝවනය, ලෙල්ලොපිටිය,රත්නපුර.
ශ්‍රි ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය, සමගිපුර,රත්නපුර. 0717873794
කටුකිතුල්පටුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, නිල්වල,කුඩාව,රත්නපුර 0712132356
ශ්‍රි සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණ, ඉහල රත්ගම,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර. 0718395234
බුලත්වත්ත අාරණ්‍ය සේනාසනය, හෙට්ටිකන්ද,රත්නපුර. 0453462131
නුගේලෙන
අාරණ්‍ය සේනාසනය, මාස්වත්ත,වැලිමළුව, ලෙල්ලෝපිටිය. 0772903932
රම්පටිගල ශාසන සොබා
වනවාස අාරණ්‍ය සේනාසනය, වාරිගම,රන්පටිගල,පැල්මඩුල්ල. 0455787169
අැතුගලකන්ද අාරණ්‍ය සේනාසනය, පතුල්පාන,ලෙල්ලෝපිටිය. 0718291513
ගලබඩකන්ද විවේක සේනාසනය, ගලබඩකන්ද,ගල්පාය‍,පල්ලෙබැද්ද. 0455679678
බඹරගල අරණ්‍ය සේනාසනය, බඹරගල,ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද. 0455679678
පරගල සුමනගිරි වන සෙනසුන, සිරි පාගම පාර,පරගල,
වළඳුර,කුරුවිට. 0718246506
ශ්‍රී පාද අඩවි වන සෙනසුන, දෙමෝදර,ගල්ලෑල්ල,රත්නපුර. 0779675715
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද සදහම් සෙනසුන, කිරිල්ලවත්ත,දම්මුල්ල,කරඳන. 0714945337
කුඩාබෝධිය අරණ්‍ය සේනාසනය, නො.54/,ඇත්හොඬගල,ඇඹිලිපිටිය. 0772690896
ශ්‍රී හත්බෝධි අරණ්‍ය සේනාසනය, වැලිපතයාය,පනාමුර. 0713262460
පරෙවි කන්ද අරණ්‍ය සෙනසුන, පනාමුර,ඇඹිලිපිටිය.
උල්පත ආරණ්‍ය සේනාසනය, තිත්තවැල්පොත. 0475785460
බැලවානාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, පනහඩුව,කොළඹගේආර. 0710818471
විවේක සේනාසනය, වෙහෙරගොඩැල්ල,නිරල්ගම,
රත්නපුර. 0453463150
තොටිලගම ආරණ්‍ය සේනාසනය, තොටිලගම,කුට්ටාපිටිය. 0711862336
ශ්‍රි පාද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පලාබද්දල,රත්නපුර. 0723555817
ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය, පන්නිල, නෝට්ටගොඩ,බටඇඳිරිය. 0716506542
ශ්‍රී භද්දේක විහාරි ආරණ්‍ය සේනාසනය, තන්ජන්තැන්න,බලංගොඩ.
දම්සයුර ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාණික්කවත්ත,රක්වාන. 0770772432
සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනය හෝප්වෙල්,අළුපොල,වේවැල්වත්ත,රත්නපුර 0766181541
වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉදිගැටවෙල,හකුරුවෙල.
උණතුවැව පුරාණ විහාරය, උනාතුවැව,පඩව්ගම. 0723950058
/0715538071
ගලපිටගල යෝගාශ්‍රමය, කු.ග.03,බෙරලිහෙල,තිස්සමහාරාමය.
බෙරලිහෙල ආරණ්‍ය සේනාසනය, කු.ග.03,බෙරලිහෙල,තිස්සමහාරාමය.
පාසාදිකා වන සෙනසුන, කණුමුල්දෙනිය වන රක්ෂිතය,
මැදගම්ගොඩ.
බිසෝගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුල්ගිරිගල,වීරකැටිය. 0717970595
මදුනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, මදුනාගල,හබරත්තවල,කොග්ගල්ල,
අම්බලන්තොට. 0776654199
කරඩුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය, හබරත්තවල,කොග්ගල්ල,
අම්බලන්තොට. 0714016363
වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ආරබැද්ද,උඩමලල,හම්බන්තොට. 047 3620376
0718296396
හිතසුව ආරණ්‍ය සේනාසනය, මුරුතමල්ගම,හොරේවල,වලස්මුල්ල. 0711978706
මල්අස්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, පහල මත්තල,තිස්සමහාරාමය. 0716848286
/0717020321
චිත්ත විශුද්ධි සෙනසුන, රන්මිණිතැන්න,තිස්සමහාරාමය. 0770385493
නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනය, යාල පාර,කිරින්ද,තිස්සමහාරාමය. 0473483700
කොරගහ උල්පත ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොරගහඋල්පත,රණකෙලිය,
යෝධකණ්ඩිය,තිස්සමහාරාමය. 0473483700
ආරණ්‍ය සේනාසනය, රම්මල,වරාපිටිය. 0413403637
නුගසෙවන ආරණ්‍ය සෙනාසනය, බොගහ වැව පාර,කාවන්තිස්සපුර,තිස්සමහාරාමය. 0710100394
සුවිනිතා ආරණය සෙනාසනය, ඉදිගස්තන්න, මල්ලහව,බිබිල , 0716123474
යම් මිනිස් කෙනෙක් බුදුරජාණන්වහන්සේගේ දහම සේවනය කොට ගොයුම් සස්නෙහි යෙදෙන්නාහු නො පමාව හික්මෙත්ද, ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම සුවපත් වූවෝය.
මරුගේ යෝග සහිතව අනාගතයේ උදාවන බිහිසුණු සමාජයට මුහුණ දීමට ධර්මයෙන් සන්නද්ධවීම හැර ඔබට ගත හැකි වෙන පියවරක් හෝ ආරක්ෂාවක් නොමැත .
මේ දුර්ලභ වූ බුද්ධෝත්පාද කාලයේදී මහනෙත්පාමුල කල්‍යාණමිත්‍ර ඔබත් වහ වහා කුසල් දහම් හී යෙදෙන්නට වීර්යය වඩත්වා.෴
Path to Nirvana